Selecteer wijze zoeken
 
  • Website
  • Web
Search

ATEX Richtlijn 114 vervangt ATEX Richtlijn 95

De ATEX Richtlijn 114 (2014/34/EU) vervangt de ATEX Richtlijn 95 (94/9/EG) met ingang van 20 april 2016. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen van deze ATEX productrichtlijn voor fabrikanten?

De meest in het oog springende veranderingen spelen zich af in de formele rollen tussen betrokken partijen als de wettelijke vertegenwoordiger, importeur, distributeur en fabrikant. 

Meer controle op Notified Bodies 

De grootste verandering van de ATEX 95 naar ATEX 114 is dat de certificeringinstanties, oftewel Notified Bodies (NoBo’s), strenger gecontroleerd worden op kwaliteit en naleving van de regels. Hiermee worden de verschillen tussen de Nobo’s verkleind, waardoor oneerlijke concurrentie tussen fabrikanten wordt vermeden. 

De aanpassing van de ATEX 95 richtlijn naar de ATEX 114 richtlijn vinden plaats in het kader van stroomlijning van meerdere bestaande Europese richtlijnen, met name op het gebied van terminologie en geharmoniseerde procedures.

Door de nieuwe ATEX Richtlijn 114 verandert er niet veel voor fabrikanten en Notified Bodies die al voldoen aan de huidige ATEX Richtlijn 95.

Additionele regelgeving voor importeurs en distributeurs

Er is een aantal wijzigingen die niet direct van belang is voor de fabrikanten, maar er is regelgeving toegevoegd in de ATEX 114 Richtlijn die voornamelijk van belang is voor importeurs en distributeurs:

• Importeurs krijgen specifieke taken om te controleren of de fabrikant heeft voldaan aan de relevante bepalingen van de ATEX richtlijn, dat de producten correct zijn gemarkeerd en dat alle documenten aanwezig zijn. Te denken valt aan de grondslag voor de CE-markering. 

• De importeurs dienen de betreffende documenten op aanvraag ter beschikking te stellen aan de ‘autoriteiten’. 

• Importeurs en distributeurs moeten de documenten bewaren voor een periode van minimaal 10 jaar, zoals momenteel ook geldt voor de fabrikanten. De traceerbaarheid van de producten binnen de hele distributieketen wordt hierdoor helder en duidelijk. 

• De naam en het adres van de importeur moet tevens op het product (of in sommige gevallen de verpakking) worden toegevoegd.

Verklaring van overeenstemming

Nieuw is dat de EU-verklaring van overeenstemming (= de huidige EG-verklaring van overeenstemming) extra informatie dient te bevatten, zoals beschreven is in bijlage 10 van de ATEX richtlijn 114.

Certificaten van overeenstemming die afgegeven zijn op grond van artikel 8 van Richtlijn 94/9/EG (Richtlijn 95) blijven geldig krachtens de nieuwe ATEX Richtlijn 2014/34/EU (Richtlijn 114). Uitgegeven certificaten behouden hun geldigheid en er is dus geen noodzaak dat deze documenten opnieuw worden uitgegeven.