Selecteer wijze zoeken
 
  • Website
  • Web
Search
Training volgens SCIOS

Deze trainingen van Quercus kunt u afsluiten met een SCIOS examen en certificaat:

U kunt ons en andere door SCIOS aangewezen opleidingsinstituten en examenbureaus vinden op scios.nl

SCIOS certificaat

Met een SCIOS-certificaat toont een technische medewerker van een installatie- of inspectiebedrijf aan dat hij beschikt over de gewenste kennis en vakbekwaamheidseisen (NEN 3140). Het SCIOS certificaat heeft geen vervaldatum. Bij Quercus kunt u terecht voor SCIOS-certificatie volgens:

  • SCIOS scope 8: inspectie van elektrische installaties 

  • SCIOS scope 9: inspectie van elektrische gereedschappen

  • SCIOS scope 10: inspectie elektrisch materieel op brandrisico (conform NTA 8220)

In deze scopes staan technische regels voor het uitvoeren van periodieke inspecties van elektrische installaties en handgereedschappen. 

SCIOS-certificaat behalen

Om uw SCIOS-certificaat te behalen, bepaalt u eerst voor welke scope u zich wilt laten certificeren. Kies dan de bijbehorende training van Quercus en sluit deze af met een door SCIOS erkend examen. 

SCIOS scope 8 en SCIOS scope 9

Sinds 2014 is de SCIOS-certificatieregeling uitgebreid met scope 8 en 9 voor de inspectie van elektrische installaties en handgereedschappen. SCIOS speelt met scope 8 en 9 in op de behoefte van bedrijven die kwalitatief hoogwaardige inspecties van hun elektrische installaties en arbeidsmiddelen noodzakelijk achten. De SCIOS-certificatie van inspectiebedrijven volgt de CvT (Criteria voor Toezicht) certificatie op, die door Uneto-VNI is ingetrokken. 

Praktijktoets en kwaliteitscontrole

De SCIOS certificatieregeling ontleent haar kwaliteit vooral aan de praktijktoets (praktijkaudit) voor de inspecteurs, die eens in de achttien maanden wordt afgenomen. Een auditor van de certificerende instelling gaat dan met de inspecteur mee en woont een inspectie bij. Kenmerkend voor de certificatieregeling is daarnaast dat het kwaliteitssysteem eens per jaar wordt gecontroleerd door een onafhankelijke certificerende instelling. 

Waar staat SCIOS voor?

SCIOS staat voor Stichting Certificatie Inspectie Onderhoud Stookinstallaties. De SCIOS-certificatie is bedoeld voor installatie- en inspectiebedrijven die inspecties, emissiemetingen en onderhoud uitvoeren aan technische installaties. 

Wat doet SCIOS?

SCIOS beheert en ontwikkelt een kwaliteitssysteem voor de inspectie en het onderhoud van technische installaties. Dit systeem brengen zij onder in de SCIOS-certificatieregeling en het SCIOS-certificatiereglement. Daarin staan regels voor de certificatie van bedrijven en de benodigde opleiding en ervaring van personen die werkzaam zijn bij die bedrijven.

SCIOS is door de Raad voor Accreditatie geaccepteerd als schemabeheerder. De formele naam van het certificatieschema luidt: 'SCIOS Certificatieregeling voor het kwaliteitsmanagementsysteem ten behoeve van het uitvoeren van onderhoud en inspectie aan technische installaties.
• Deelregeling voor stookinstallaties (SCIOS scope 1 t/m 7)
• Deelregeling voor elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen (SCIOS scope 8 en 9)'

Waarom inspecties?

Volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit moet de elektrische installatie regelmatig worden geïnspecteerd als controle op de onderhoudstoestand. Met een inspectierapport toont de installatie-eigenaar aan dat de installatie op verantwoorde wijze is gecontroleerd. Vanuit brandveiligheidsoverwegingen houdt ook de verzekeringsbranche dit scherp in de gaten. Wanneer een installatie-eigenaar een inspectiebedrijf met SCIOS-certificaat selecteert voor het uitvoeren van inspectiewerkzaamheden, geeft het de zekerheid dat de werkzaamheden met een hoog kwaliteitsniveau worden uitgevoerd.

Van CvT naar SCIOS

De meeste bedrijven die elektrotechnische installaties inspecteren zijn hiervoor gecertificeerd: zij werken volgens de Criteria van Toezicht of hebben een accreditatie van de Raad voor Accreditatie. De CvT regeling is in 2015 komen te vervallen. In plaats van dit certificaat is er nu voor alle bedrijven die elektrotechnische installaties inspecteren de nieuwe SCIOS-certificatieregeling. Deze regeling is erkend door de Raad voor Accreditatie.

De SCIOS certificatieregeling ontleent haar kwaliteit vooral aan de praktijktoets (praktijkaudit) voor de inspecteurs, die eens in de achttien maanden wordt afgenomen. Een auditor van de certificerende instelling gaat dan met de inspecteur mee en woont een inspectie bij. Dat is een groot verschil met de bestaande regeling die alleen een kantoorcontrole kent. Bij de nieuwe certificatieregeling worden eisen gesteld aan het kwaliteitsbeleid, de voorbereiding, uitvoering en registratie van inspecties, de opleidingen en de klachtenafhandeling. 

Verder legt de nieuwe certificatieregeling beter vast over welke kennis en vaardigheden een inspecteur moet beschikken. Het Certificaat van Toezicht verwees naar bepaalde cursussen, terwijl in de nieuwe regeling kennis- en bekwaamheidseisen zijn opgenomen, opgesteld door een nieuwe opleidingscommissie elektro. Deze eisen zijn eveneens gebaseerd op de nieuwe NEN 3140.

SCIOS organisatie

De SCIOS-organisatie bestaat uit het bestuur en het College van Deskundigen (CvD). In het bestuur zitten leden van onder andere VNO-NCW, BVS en VEI, NVCi, Uneto VNI en NVIB. Het College van Deskundigen bestaat onder andere uit leden van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, CI, Gasunie, NEN en FIGO.