Algemene voorwaarden

I. ALGEMEEN DEEL

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.    Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden, die tevens te raadplegen en (in PDF) te downloaden zijn op de website van Opdrachtnemer en op verzoek kosteloos worden toegezonden.

2.    Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Opdrachtnemer een overeenkomst sluit of wenst te sluiten en diens vertegenwoordigers, gemachtigden en rechtsopvolgers.

3.    Opdrachtnemer: Quercus Technical Services B.V., KvK-nummer: 01066635, (thans) gevestigd te Zwolle aan de Baileystraat 3.

4.    Overeenkomst: Iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, niet uitsluitend maar veelal betreffende een opdracht om voor Opdrachtgever een dienst te verzorgen en/of goederen te leveren aan Opdrachtgever.

5.    Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst die zodanig is gesloten dat uitsluitend gebruik is gemaakt van technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 7:46a BW (bijvoorbeeld e-mail).

6.    Schriftelijk: Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden mede elke vorm van communicatie op afstand verstaan (bijvoorbeeld e-mail). Omvatten woorden die het enkelvoud aangeven tevens het meervoud en omgekeerd.

7.    Website: De website van Opdrachtnemer (www.qts.nl).

8.    Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever tezamen.

9.    Vertrouwelijke informatie: Informatie in welke vorm dan ook waarvan partijen hebben aangegeven dat deze informatie als vertrouwelijk dient te worden beschouwd en/of waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard is.

10.Dienst: De door of namens Opdrachtnemer te leveren training, verificatie, onderzoek, op te zetten product, detachering of anderszins te verrichten werkzaamheden op grond van de overeenkomst.

11.Goederen: de door of namens Opdrachtnemer te leveren artikelen, installaties etc. op grond van de overeenkomst.

12.Leveringstermijn: De levertijd van goederen of planning van diensten.

13.Klacht: Iedere uiting van ongenoegen over een geleverde dienst of ontvangen goederen.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

1.    Op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met Opdrachtnemer zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. Met het sluiten van de overeenkomst aanvaardt Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.    Opdrachtnemer zal de algemene voorwaarden éénmaal schriftelijk aan een nieuwe opdrachtgever verstrekken, waarna deze algemene voorwaarden ook op de daaropvolgende overeenkomsten van toepassing zijn. Deze algemene voorwaarden zijn dan ook van toepassing op alle uit een overeenkomst voortvloeiende na- of deelbestellingen.

3.    Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen en dan alleen voor de overeenkomst waarvoor de afwijkende afspraken zijn gemaakt.

4.    Opdrachtgever is ook of met name bij een overeenkomst op afstand zelf verantwoordelijk voor het bewaren, opslaan en/of afdrukken van deze algemene voorwaarden en de onderliggende overeenkomst en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen versie ervan.

5.    Mocht de overeenkomst (mede) betrekking hebben op of verzorgd worden voor een ander dan Opdrachtgever zelf (bijvoorbeeld een werknemer of andere relatie van Opdrachtgever) dan is Opdrachtgever verplicht deze algemene voorwaarden aan die ander bekend te maken en op te leggen op een zodanige wijze dat zij in die relatie, ten aanzien van verplichtingen van die ander tegenover Opdrachtnemer, op dezelfde wijze hebben te gelden als tussen partijen.

6.    Opdrachtnemer is bevoegd eenzijdig wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. Wijzigingen treden in werking veertien (14) dagen kalenderdagen na de datum waarop de gewijzigde voorwaarden door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever zijn verzonden. Wijzigingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden gelden voor het overige slechts indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. De wijziging en/of aanvulling geldt in dat geval slechts voor de betreffende overeenkomst waarvoor de wijziging en/of aanvulling expliciet is overeengekomen.

7.    Indien een (deel van een) bepaling van deze Algemene Voorwaarden mogelijkerwijs niet toepasselijk is of nietig wordt verklaard, blijft de rest onverkort van kracht. Daarnaast zullen de nietig verklaarde bepalingen vervangen worden door een naar redelijkheid vastgesteld alternatief.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMST

1.    Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en gelden gedurende drie maanden, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2.    Een overeenkomst tussen partijen komt niet eerder tot stand dan na aanvaarding door Opdrachtnemer, hetgeen kan blijken uit de schriftelijke bevestiging of het uitvoeren van de overeenkomst door Opdrachtnemer.

3.    Als de aanvaarding door Opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Opdrachtnemer, dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

4.    Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst voor een overeenkomstig deel van de prijs.

5.    Overeenkomst wordt gesloten met en uitgevoerd door of namens Opdrachtnemer. Dit met terzijdestelling van art. 7:404, 407 lid 2 en 409 BW. Ook als het de bedoeling was dat de overeenkomst door een bepaalde persoon zou worden uitgevoerd.

6.    Aanbiedingen met eventueel daarbij behorende bescheiden in de meest brede zin van het woord zijn eigendom van de Opdrachtnemer. Aanbiedingen mogen niet zonder toestemming van de Opdrachtnemer worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, met uitzondering voor eigen gebruik.

7.    Door Opdrachtnemer verstrekte informatie in de vorm van aanbiedingen, prospect, folders, artist-impressions, catalogi, afbeeldingen, tekeningen of andere documentatie hebben een informatief karakter. Opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen.

Opdrachtnemer zal de overeenkomst uitvoeren naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van ‘goed vakmanschap’. Tenzij partijen schriftelijke anders overeenkomen en behoudens dwingendrechtelijke bepalingen heeft de verplichting van Opdrachtnemer steeds het karakter van een ‘inspanningsverplichting’ en kan Opdrachtnemer nimmer worden afgerekend op het resultaat.

ARTIKEL 4: UITVOERING VAN OVEREENKOMST EN LEVERTIJD

1.    Opdrachtnemer is gerechtigd om de overeenkomst in onderdelen uit te voeren en/of om onderdelen uit te besteden of te laten verrichten door derden, indien dit volgens Opdrachtnemer nodig is voor een goede of efficiënte uitvoering ervan.

2.    Alle door Opdrachtnemer gehanteerde leveringstermijnen zijn naar beste weten en bij benadering vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Opdrachtnemer bekend waren. De door Opdrachtnemer genoemde termijnen zijn niet fataal, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.    Opdrachtnemer aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor overschrijding van leveringstermijnen en is in ieder geval niet gebonden aan leveringstermijnen die niet verwezenlijkt kunnen worden wegens onvoorziene omstandigheden die zich na het sluiten van de overeenkomst hebben voorgedaan.

4.    Indien overschrijding van enige leveringstermijn dreigt, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk informeren en zullen partijen trachten tot een passende oplossing te komen.

5.    Verzuim van Opdrachtnemer, bijvoorbeeld op grond van overschrijding van leveringstermijnen, treedt niet eerder in dan nadat Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke is gesteld, waarbij Opdrachtnemer een redelijke termijn wordt gesteld en nakoming binnen deze termijn uitblijft.

6.    Opdrachtgever is gehouden alle informatie, bescheiden, materialen en voorzieningen waarvan Opdrachtnemer aangeeft of Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en/of veilige uitvoering van werkzaamheden, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Opdrachtnemer te verstrekken en/of ter beschikking te stellen. Opdrachtnemer bepaalt wat onder tijdig, de gewenste vorm en de gewenste wijze dient te worden verstaan. Opdrachtgever dient in te staan voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de betreffende informatie en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

7.    Indien de overeenkomst dient te worden uitgevoerd op een andere locatie dan die van Opdrachtnemer (bijvoorbeeld bij Opdrachtgever zelf of een door hem gekozen andere locatie) zal Opdrachtgever Opdrachtnemer vrije toegang tot de betreffende locatie garanderen en dient Opdrachtgever er voor in te staan dat Opdrachtnemer de overeenkomst daar steeds onder veilige omstandigheden zal kunnen uitvoeren, onder andere conform de eisen welke worden gesteld in de wet- en regelgeving, waaronder doch niet uitsluitend ten aanzien van de arbeidsomstandigheden en de veiligheid.

8.    Opdrachtnemer is, onverminderd zijn overige rechten, gerechtigd de overeenkomst niet aan te vangen respectievelijk zijn werkzaamheden op te schorten, te onderbreken en niet te hervatten voor de duur dat Opdrachtgever verzuimd aan zijn in lid 7 en 8 bedoelde verplichtingen, dan wel andere op hem rustende andere verplichtingen op grond van deze algemene voorwaarden en/of de onderliggende overeenkomst, te voldoen. In voorkomend geval heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van alle door hem door het verzuim van Opdrachtgever geleden schade. Voorafgaande ingebrekestelling is niet vereist.

ARTIKEL 5: GARANTIE

Opdrachtnemer geeft geen garanties met betrekking tot de resultaten van de geleverde diensten door Opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst. Dit met dien verstande dat voor, bij of ten behoeve van de overeenkomst (mee)geleverde goederen uitsluitend de fabrieksgaranties zullen gelden in en voor zover de fabriek garantie geeft. Geeft de fabriek geen garantie, dan wordt door Opdrachtnemer eveneens geen garantie verstrekt.

Er kan geen terecht beroep op de garantie worden gedaan in geval van:

a.      onoordeelkundig en/of onjuist gebruik of onderhoud van de producten;

b.      reparaties van of wijzigingen aan de producten, die door of namens de opdrachtgever zijn uitgevoerd of aangebracht;

c.      normale slijtage, erosie of corrosie;

d.      veroudering en/of aantasting van de producten door weersomstandigheden of milieuverontreiniging, tenzij de producten hiertegen normaliter bestand zouden moeten zijn;

e.      wijziging in wet- of regelgeving waardoor de producten niet langer aan de wettelijke normen of kwaliteitseisen voldoen.

Een beroep op de garantie is niet mogelijk en zal niet in behandeling worden genomen, zolang de opdrachtgever de voor de producten overeengekomen prijs en/of de voor de (plaatsings-) werkzaamheden overeengekomen vergoeding nog niet heeft voldaan.

ARTIKEL 6: KLACHTEN EN RECLAMERING

1.    Klachten over door Opdrachtnemer geleverde diensten of ontvangen goederen dienen door Opdrachtgever, op straffe van verval van recht, zo spoedig mogelijk nadat het gebrek is ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, doch uiterlijk binnen tien (10) werkdagen na voltooiing van de betreffende verplichtingen schriftelijk te worden gemeld aan de Opdrachtnemer. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat de Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. Voor het melden van de tekortkoming(en) dient het klachtenformulier gebruikt worden, welke beschikbaar is op de website.

2.    Reclamering over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend en wel binnen vijf (5) werkdagen na verzenddatum van de facturen. Na ommekomst van deze periode geldt de inhoud van de facturen als uitsluitend bewijs betreffende de (waarde en correcte uitvoering van de) daaronder geleverde prestaties, behoudens tegenbewijs.

3.    Reclamering is slechts dan mogelijk als er geen sprake is van overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer in de zin van de Algemene Voorwaarden.

4.    Betaling door Opdrachtnemer als gevolg van reclamering door Opdrachtgever wordt gedaan met aftrek van opeisbare vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever.

5.    De vorderingen van Opdrachtgever verjaren vijf jaar nadat hij Opdrachtnemer in overeenstemming met dit artikel op de hoogte heeft gesteld van de klacht.

ARTIKEL 7: PRIJZEN, TARIEVEN EN BETALING

1.    Alle door Opdrachtnemer opgegeven of met hem overeengekomen prijzen en tarieven zijn netto, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en zonder korting, tenzij anders aangegeven of overeengekomen.

2.    De opgegeven of overeengekomen (all-in) prijzen en tarieven betreffen uitsluitend de uitdrukkelijk daarbij aangeduide goederen en/of diensten, uit te voeren onder de redelijkerwijs normaal te verwachten omstandigheden en op basis van hetgeen bij Opdrachtnemer bij opgave of overeenkomen van de prijzen en tarieven bekend was. Afwijkingen van of wijzigingen in bovenbedoelde goederen, diensten, omstandigheden, gegevens etc. kunnen leiden tot meerwerk of kostenverhogingen en zijn reden tot aanpassing van de overeengekomen prijzen en tarieven.

3.    Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden binnen uiterlijk dertig (30) kalenderdagen na de factuurdatum.

4.    Aanvraag of toegewezen reclamering schorten de betalingsverplichting voor de Opdrachtgever niet op.

5.    Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van zijn verplichtingen.

6.    Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd op voorschotbasis te factureren dan wel in termijnen te factureren.in overleg voor opdrachtverstrekking en acceptatie.

7.    Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de prijzen van diensten tot tweemaal per jaar te indexeren. Deze indexering vindt plaats op 1 januari en 1 juli, en wordt, indien doorgevoerd, tevens gepubliceerd op de website van Quercus Technical Services B.V. 

ARTIKEL 8: BEËINDIGING OVEREENKOMST

1.    Een overeenkomst tussen partijen die is aangegaan voor een bepaalde periode eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen contractperiode, zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist.

2.    Opzegging van een overeenkomst voordat de overeengekomen contractperiode is afgelopen, kan uitsluitend na wederzijds goedvinden met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie (3) maanden.

3.    Een Opdrachtgever die consument is, heeft het recht een overeenkomst op afstand binnen zeven (7) werkdagen na het sluiten ervan zonder opgave van redenen te ontbinden.

4.    Voor het overige en voor zover mogelijk, vindt gehele of gedeeltelijke ontbinding door Opdrachtgever in verband met (vermeend) toerekenbaar tekortschieten door Opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst plaats door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan Opdrachtnemer. Alvorens daartoe over te (mogen) gaan zal Opdrachtgever Opdrachtnemer eerst schriftelijk in gebreke moeten stellen en hem een redelijke termijn, doch niet langer dan vier weken, moeten geven om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen, dan wel tekortkomingen te herstellen. De tekortkomingen dienen schriftelijk en duidelijk omschreven te worden gemeld.

5.    Opdrachtgever is niet gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten als hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van de op hem rustende verplichtingen (‘crediteursverzuim’).

6.    Opdrachtgever kan bij gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Opdrachtnemer verrichte prestaties. Voorts heeft Opdrachtnemer in het geval van gedeeltelijke ontbinding onverminderd recht op betaling van het reeds door hem geleverde dan wel de door hem reeds verrichte prestaties.

7.    Opdrachtnemer kan in ieder geval in de hierna te noemen omstandigheden door een schriftelijke verklaring de overeenkomst ontbinden en wel indien:

a.   Opdrachtgever een bepaling van deze algemene voorwaarden, de onderliggende overeenkomst en/of nadere overeenkomsten, dan wel enige andere (wettelijke) verplichting jegens Opdrachtnemer verzuimt na te komen of schendt;

b.   het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd;

c.   aan Opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend;

d.   de Opdrachtgever met crediteuren een akkoord buiten faillissement sluit;

e.   door beslaglegging bij, onder curatele stelling van of anderszins het verliezen van beschikkingsbevoegdheid van Opdrachtnemer over het vermogen.

ARTIKEL 9: GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT

Opdrachtgever is jegens Opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst van Opdrachtnemer of uit andere bron heeft verkregen. Schending van de geheimhoudingsplicht heeft een boetebepaling tot gevolg, ter hoogte van € 5.000,- per overtreding, onverminderd het recht om de daadwerkelijk schade te verhalen op de overtreder.

ARTIKEL 10: (INTELLECTUELE) EIGENDOMSRECHTEN

1.    Het uitvoeren van de overeenkomst door Opdrachtnemer houdt geen overdracht in van (intellectuele) eigendomsrechten die bij Opdrachtnemer rusten. Indien (intellectuele) eigendomsrechten die verband houden met, ontstaan tijdens of voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomst behoren toe aan Opdrachtnemer.

2.    Opdrachtnemer is en blijft rechthebbende op alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst geleverde diensten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De uitoefening van deze rechten en/of al verrichte werkzaamheden is uitsluitend aan Opdrachtnemer voorbehouden, zowel tijdens als na afloop van de Overeenkomst.

3.    Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om gegevens, documenten, producten etc. waarin (intellectuele) eigendomsrechten van Opdrachtnemer zijn vervat, dan wel waarop (intellectuele) eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Opdrachtnemer gebruiksrechten heeft verworven - waaronder maar niet uitsluitend ontwerpen, schetsen, werkwijzen, materialen, overeenkomsten, rapportages, adviezen, programma`s, templates, macro’s en andere geestesproducten - te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

4.    Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in hetgeen in lid 2 genoemd c.q. bedoeld zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan derden ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de uitvoering van de overeenkomst door Opdrachtnemer. Opdrachtgever is in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel op te leggen aan de door hem ingeschakelde derden.

ARTIKEL 11: OVERMACHT

1.    Indien partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht ex art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.

2.    Mocht de overmachtssituatie langer duren dan 6 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

3.    Opdrachtnemer mag zich ook op overmacht beroepen indien de overmachtssituatie die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

4.    Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van de overmacht inmiddels al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1.    Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever of derden ontstaan door of verband houdend met de schending van op Opdrachtgever rustende verplichtingen, zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend bedoeld in artikel 4 lid 7 en 8.

2.    Opdrachtnemer kan jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk zijn voor schade die het directe en rechtstreekse gevolg is van aansprakelijkheidsvestigende gebeurtenissen. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door stagnatie, wordt aldus uitdrukkelijk uitgesloten.

3.    De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele door Opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Indien de verzekering, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaan, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal twee (2) maal de factuurwaarde van (het betreffende gedeelte van) de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In voorkomend geval zal de totale schadevergoeding evenwel in ieder geval niet meer bedragen dan maximaal € 50.000,- per aansprakelijkheidsvestigende gebeurtenis, tenzij partijen - gezien de omvang van de overeenkomst of de risico’s die met de overeenkomst gepaard gaan - schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.    Een samenhangende serie van aansprakelijkheidsvestigende gebeurtenissen geldt als één aansprakelijkheidsvestigende gebeurtenis.

5.    Opdrachtgever is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen en Opdrachtnemer is gerechtigd de schade op eigen kosten te (doen) beperken, ongedaan te maken of herstellen. De opdrachtgever moet Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 1 maand nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.

6.    De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsuitsluitingen en -beperkingen zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of haar leidinggevend management, hetgeen aangetoond dient te worden door Opdrachtgever.

7.    Indien door Opdrachtnemer een (rechts)persoon of derde die geen deel uitmaakt van Opdrachtnemer wordt ingeschakeld om werkzaamheden in verband met de uitvoering van de overeenkomst te verrichten, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade ontstaan door enig handelen/ nalaten van deze (rechts)persoon of derde, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of wanneer bepalingen van dwingend (consumenten)recht zich hiertegen verzetten in welk geval de overige leden van dit artikel onverkort van toepassing zijn.

8.    De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die stellen in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade te hebben geleden. Mocht Opdrachtnemer door derden worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen dan is Opdrachtnemer, zonder dat een ingebrekestelling nodig is, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

9.    Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schending van intellectuele eigendomsrechten van derden door gebruik van gegevens welke aan Opdrachtnemer door of vanwege Opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt en wordt uitdrukkelijk door Opdrachtgever, met inachtneming van lid 8, gevrijwaard voor alle eventuele aanspraken van derden dienaangaande.

ARTIKEL 13: VERVALTERMIJN

Onverminderd art. 6:89 BW en behoudens wanneer bepalingen van dwingend (consumenten)recht zich hiertegen verzetten, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer in verband met de overeenkomst tussen partijen, hoegenaamd ook, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

ARTIKEL 14: VERZEKERING

1.    Opdrachtgever is gehouden zich adequaat te verzekeren en verzekerd te houden voor de risico’s van wettelijke aansprakelijkheid.

2.    Opdrachtgever zal op verzoek van Opdrachtnemer de in het vorige lid bedoelde polis(sen) aan Opdrachtnemer tonen.

ARTIKEL 15: REPARATIECLAUSULE

1.    Mocht een bepaling uit deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig of niet afdwingbaar zijn, dan zal dit geen gevolgen hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst.

2.    Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst tussen partijen niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is. Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

1.    Op alle aanbiedingen, offertes van en overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met Opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.    Alle geschillen met Opdrachtnemer, hoe dan ook gedaan, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken zich daartegen niet verzetten.

ARTIKEL 17: EIGENDOMSVOORBEHOUD

1.      Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom van alle geleverde en nog te leveren producten voor tot het tijdstip waarop de Opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen aan Opdrachtnemer heeft voldaan of tot het moment waarop deze producten aard- en nagelvast zijn geplaatst.

2.      De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de producten, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte plaatsingswerkzaamheden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de Opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.

3.      Indien het de levering van identieke producten betreft, wordt telkens de partij producten behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn geplaatst. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde producten die ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, het magazijn of de opslag van de Opdrachtgever aanwezig zijn.

4.      Zolang op de geleverde producten een eigendomsvoorbehoud rust, mag de Opdrachtgever de producten niet op enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen.

5.      De Opdrachtgever moet Opdrachtnemer direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust.

6.      De Opdrachtgever moet de producten zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Opdrachtnemer bewaren.

7.      De Opdrachtgever moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Opdrachtnemer op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.

8.      Indien de Opdrachtgever handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Opdrachtnemer een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan Opdrachtnemer en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de Opdrachtgever te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

ARTIKEL 18: PRIVACY BEPALINGEN

1.      Opdrachtnemer werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: de AVG) en verzamelt alleen de persoonsgegevens voor zover zij een grondslag voor de verwerking van die gegevens heeft.

2.      Opdrachtnemer spant zich in om voldoende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen zoals bedoeld in de AVG te waarborgen.

3.      Voor zover ondanks de getroffen organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen zich een beveiligingsincident (datalek) zoals bedoeld in de AVG voordoet, stelt DBC vof de Verwerkingsverantwoordelijke onder de AVG hiervan zo spoedig mogelijk binnen de door partijen afgesproken termijn op de hoogte.

4.      Opdrachtnemer zal zich tevens inspannen om schade als gevolg van het datalek te minimaliseren en voor zover mogelijk ongedaan te maken.

5.      Een datalek ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn verplichtingen uit de overeenkomst met Opdrachtnemer tenzij de Opdrachtgever kan aantonen c.q. aannemelijk maken dat er sprake is van grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Opdrachtnemer.

6.      Datalekken, welke hebben plaatsgevonden bij een van de door Opdrachtnemer ingeschakelde derde dienen aan Opdrachtnemer gemeld te worden binnen 12 uur na ontdekking van het datalek. Alle relevante informatie omtrent het datalek dient daarbij te worden vermeld.

7.      Opdrachtnemer zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de tussen partijen afgesproken opdracht, tenzij

a.      Opdrachtgever toestemming verleent voor een langere bewaartermijn;

b.      Opdrachtnemer op grond van wettelijke bepalingen tot een langere bewaartermijn wordt verplicht.

8.      De opdrachtgever van Opdrachtnemer heeft op grond van de AVG het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, het recht om persoonsgegevens te wijzigen, het recht om vergeten te worden, het recht op dataportabiliteit en het recht op informatie.

9.      Indien er, ondanks de zorgvuldigheid van Opdrachtnemer desalniettemin een beveiligingsincident c.q. datalek bij Opdrachtnemer bij een door haar ingeschakelde derde of (sub)verwerker zich voordoet, dan is Opdrachtnemer slechts aansprakelijk indien het datalek is ontstaan door het niet op orde hebben van de beveiliging van haar systemen.

 

II. AANVULLENDE VOORWAARDEN BEDRIJFSONDERDEEL ‘TRAININGEN’

 
ARTIKEL 19: AANVULLENDE DEFINITIES

In aanvulling op artikel 1 wordt voor wat betreft dit bedrijfsonderdeel verstaan onder:

1.    Training: Een door Opdrachtnemer verzorgde training, waaronder tevens wordt verstaan een opleiding, her- of bijscholing, cursus, studie of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van training met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.

2.    Trainingsmateriaal: Het trainings-, opleidings-, les- en/of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat voor de uitvoering van de opdracht wordt gebruikt. Opdrachtgever aan te wijzen besloten groep deelnemers wordt verzorgd.

3.    Collectieve training: Een training die voor elke daarvoor in aanmerking komende deelnemer wordt verzorgd.

4.    Docent: Een medewerker van de Opdrachtnemer, dan wel een andere door Opdrachtnemer geselecteerde persoon, die de training zal gaan verrichten

ARTIKEL 20: PLAATSING EN INSCHRIJVING

1.    Inschrijving door Opdrachtgever voor een door Opdrachtnemer te verzorgen open training vindt plaats door middel van de aanmelding voor die training.

2.    Aanmelding geschiedt door toezending aan Opdrachtnemer van het volledig ingevulde (digitale) inschrijfformulier, dan wel door telefonische aanmelding of door aanmelding per e-mail. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Opdrachtnemer de inschrijving schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de training.

3.    Zowel voor een open als collectieve training heeft te gelden dat een rechtspersoon deelnemers kan inschrijven. De rechtspersoon geldt dan als Opdrachtgever. Bij een inschrijving door een rechtspersoon kan een vervanger de plaats innemen van een aangemelde deelnemer mits dat geschiedt vanaf de aanvang van de training en voor de duur van de gehele training. De betreffende vervanging van een deelnemer dient schriftelijk aan Opdrachtnemer bevestigd te worden en is toegestaan tot uiterlijk vijf (5) werkdagen voor de aanvang van de training.

4.    Inschrijving voor een open training geschiedt in volgorde van binnenkomst. Als er meer aanmeldingen voor een training zijn dan dat er plaatsen beschikbaar zijn, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever als alternatief een inschrijving aanbieden voor een training waarvoor nog wel plaatsen beschikbaar zijn. Indien geen alternatief aanwezig is, dan wel indien het geboden alternatief niet wordt aanvaard, zal de inschrijving vervallen.

ARTIKEL 21: LEGITIMATIE

1.    Opdrachtgever verplicht zich de correcte, volledige naam van Opdrachtgever en indien van toepassing de persoon (zoals vermeld in een geldig legitimatiewijs) die de training gaat volgen op het inschrijfformulier te melden.

2.    Eenieder die een training volgt, is verplicht tijdens de bijeenkomsten van de training de schriftelijke opdrachtbevestiging in combinatie met een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en op verzoek van of namens Opdrachtnemer te tonen.

ARTIKEL 22: ANNULERING

1.    Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om, indien het aantal aanmeldingen van deelnemers aan een open training naar het oordeel van Opdrachtnemer onvoldoende is, voorafgaand aan de start van de betreffende open training deze (geheel of gedeeltelijk) te annuleren. In dat geval staat het Opdrachtnemer vrij om met Opdrachtgever overeen te komen dat de training op een ander moment of op een andere locatie zal plaatsvinden dan wel om de inschrijving niet te accepteren c.q. de training te annuleren. Indien Opdrachtnemer de inschrijving niet accepteert c.q. de training annuleert zal Opdrachtnemer de reeds door Opdrachtgever betaalde prijs voor de betreffende training restitueren, maar is Opdrachtnemer niet gehouden tot vergoeding van eventuele schade of kosten van Opdrachtgever in verband hiermee.

2.    Opdrachtgever heeft voorafgaand aan de start van een training het recht de betreffende training te annuleren onder de volgende voorwaarden. De annulering door Opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk aan Opdrachtnemer plaatsvinden. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging daarvan door Opdrachtnemer. In geval van annulering zoals hiervoor vermeld geldt (onverminderd de bedenktijd voor een overeenkomst op afstand, zoals bedoeld in art. 8 lid 3) dat Opdrachtnemer gerechtigd is de volgende kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen:

a.    bij annulering in vier (4) tot twee (2) weken voor aanvang van de training: de helft van de afgesproken prijs voor de training;

b.   bij annulering korter dan twee (2) weken voor aanvang van de opleiding: de volledige afgesproken prijs voor de training;

c.    de geplande startdatum van de training geldt als uitgangspunt bij de af handeling van de annulering.

3.    Een verplaatsing van een deelnemer naar een andere training wordt beschouwd als zijnde een annulering per lid 2 van dit artikel.

4.    Indien Opdrachtgever of een door hem aangemelde deelnemer na aanvang van de training ziek wordt en langer dan de resterende duur van de training ziek blijft, dan kan de overeenkomst voor wat die zieke persoon betreft schriftelijk beëindigd worden, door toezending aan Opdrachtnemer van een verklaring van een arts dat de deelnemer om medische redenen niet de training kan vervolgen. De reeds betaalde kosten voor de training worden dan naar evenredigheid van de deelgenomen trainingsduur gerestitueerd. 

ARTIKEL 23: ADMINISTRATIEKOSTEN

1.    Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om administratiekosten in rekening te brengen in geval van een wijziging, welke niet reeds als annulering kan worden aangemerkt per artikel 22 van deze algemene voorwaarden.

2.    De toepasbaarheidstermijn van 4 weken wordt voor administratiekosten gehanteerd, waarbij wijzigingen voor 4 weken voor de training niet tot administratiekosten leidt.

3.    Administratiekosten bedragen € 25,- per handeling en per deelnemer.

4.    Onder “per handeling en per deelnemer” van lid c wordt verstaan: een vervanging van een deelnemer door een andere deelnemer, een incomplete of incorrecte inschrijving, een incorrecte factuur of inkoopnummer, het ontbreken van een inkooporder door een externe aankoopconstructie, en soortgelijk, naar redelijkheid en billijkheid beoordeeld.

ARTIKEL 24: UITVAL DOCENT

1.    Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal Opdrachtnemer – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende opleiding alsnog zal worden gegeven.

2.    In geval van ziekte en/of verhindering van een docent heeft Opdrachtgever geen recht op een vergoeding. Opdrachtnemer zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van trainingsdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.

3.    De uitval van een docent is geen reden voor kosteloze annulering van een training door Opdrachtgever, mits Opdrachtnemer kan aantonen dat er naar redelijkheid en billijkheid getracht is om deze annulering te voorkomen.

ARTIKEL 25: PRAKTIJKERVARING, VOOROPLEIDING EN BASISKENNIS

1.    Op grond van de door de Opdrachtgever/deelnemer ingevulde gegevens betreffende een voor een training eventueel noodzakelijke vooropleiding en/of eventuele praktijkervaring, bepaalt Opdrachtnemer of de deelnemer tot de betreffende training kan worden toegelaten.

2.    Mocht tijdens de training blijken dat de vooropleiding en/of praktijkervaring van de deelnemer niet aansluit op het niveau van de training die gevolgd wordt, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten, na overleg met de Opdrachtgever. De reeds betaalde kosten voor de training worden dan naar evenredigheid van de deelgenomen trainingsduur gerestitueerd.

3.    Indien bij een collectieve training blijkt dat een dusdanig aantal deelnemers niet voldoende basiskennis heeft om de training met succes en/of in het benodigde tempo te volgen, zodat verlenging van de trainingsduur noodzakelijk blijkt, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor hetzij de trainingsduur te verlengen, hetzij een aanvullende training te verzorgen, een en ander in overleg met Opdrachtgever. Alle kosten die hieruit voortvloeien komen ten laste van Opdrachtgever.

ARTIKEL 26: EXAMENS

1.      Indien in aanvulling of aansluiting op de training een andere instantie/ rechtspersoon dan Opdrachtnemer een examen zal afnemen, aanvaardt Opdrachtnemer geen verantwoordelijkheid in verband met dergelijke externe (aanvullende) examens. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor een tijdige aanmelding en de kosten van een dergelijk examen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeen zijn gekomen.

2.      Indien de geldigheid van een door Quercus Technical Services B.V. uitgegeven toegangscode voor een online examen verlopen is, worden de examenkosten hieraan gerelateerd opnieuw in rekening gebracht bij de Opdrachtgever, tenzij voor aanvang van de training anders overeengekomen is met de examencoördinator van Quercus Technical Services B.V.

ARTIKEL 27: BEWIJS VAN DEELNAME

1.    Een cursist die de keuze maakt voor een Bewijs van Deelname, of welke een training volgt waar een Bewijs van Deelname bij de training inbegrepen zit, is gerechtigd tot het ontvangen van het Bewijs van Deelname, mits de cursist de training in volledigheid heeft bijgewoond.

2.    Indien de cursist de training niet in volledigheid heeft bijgewoond, is hij of zij niet gerechtigd tot het ontvangen van het Bewijs van Deelname.

3.    Als uitzondering op lid 2 geldt een ziekmelding of een vooraf aangegeven reden of vrijstelling welke in overleg met Quercus Technical Services B.V. is goedgekeurd.

4.    In aanvulling op lid 3, is een cursist niet gerechtigd tot het ontvangen van het Bewijs van Deelname indien meer dan 40% van de training niet is bijgewoond.

5.    Een IECEx Record of Training wordt aangemerkt als een Bewijs van Deelname, waarbij dit artikel in volledigheid van toepassing is.

III. AANVULLENDE VOORWAARDEN BEDRIJFSONDERDEEL ‘INSPECTIE EN ADVIES’

 
ARTIKEL 28: AANVULLENDE DEFINITIES

In aanvulling op artikel 1 wordt voor wat betreft dit bedrijfsonderdeel verstaan onder:

1.    Verificatie: Een door Opdrachtnemer uitgevoerde inspectie, keuring, inventarisatie, quick scan of dergelijke.

2.    Onderzoek: Een door Opdrachtnemer uitgevoerde audit, doorlichting, beoordeling, analyse, onderzoeking, vaststelling of dergelijke.

3.    Product: Een door de Opdrachtnemer op te zetten elektrotechnisch installatieontwerp, kwaliteitsmanagementsysteem, elektrotechnisch beleidsvoering, explosieveiligheidsdocument of dergelijke.

4.    Inspecteur: Een medewerker van de Opdrachtnemer, dan wel een andere door Opdrachtnemer geselecteerde persoon, die de verificatie zal gaan verrichten.

5.    Adviseur: Een medewerker van de Opdrachtnemer, dan wel een andere door Opdrachtnemer geselecteerde persoon, die het onderzoek zal gaan verrichten of product gaat opstellen.

ARTIKEL 29: UITVOERING VAN OVEREENKOMST

Voor dit bedrijfsonderdeel geldt, aanvullend op artikel 4, het volgende:

1.    Tenzij partijen anderszins overeenkomen zijn verificaties gebaseerd op visueel uitwendig en non-destructieve controle van de daartoe onder normale omstandigheden bereikbare onderdelen en vaststelling van voorhanden zijnde gebreken, tekortkomingen of verbeterpunten. Het betreft een momentopname, waarbij uitsluitend zichtbare gebreken, tekortkomingen of verbeterpunten kunnen worden gerapporteerd. Er worden geen specialistische controles uitgevoerd, noch metingen verricht, noch berekeningen uitgevoerd, noch onderdelen verwijderd, verschoven, opgetild etc. om achterliggende constructies en/of installaties of delen daarvan te kunnen beoordelen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.    Indien schriftelijk is overeengekomen dat de in een rapportage, kostenraming, onderhoudsplanning of welke rapportagevorm dan ook aangegeven kosten voor herstel, verbetering, vervanging of anderszins betreffen globale ramingen en zijn niet bedoeld als een (aannemers)begroting. Hoewel wordt getracht een zo nauwkeurig mogelijke raming te geven, kunnen aan de in het rapport genoemde prijzen geen rechten worden ontleend.

3.    Tenzij partijen anderszins overeenkomen zijn onderzoeken gebaseerd op visuele controle en interviews aangaande de elektrotechnisch bedrijfsvoering en vaststelling van voorhanden zijnde gebreken, tekortkomingen of verbeterpunten. Het betreft een momentopname, waarbij uitsluitend zichtbare en besproken gebreken, tekortkomingen of verbeterpunten kunnen worden gerapporteerd.

4.    Tenzij partijen anderszins overeenkomen zijn de te leveren producten gebaseerd op het ontwerp van het in overeenkomst vastgelegde product.

ARTIKEL 30: AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

Voor dit bedrijfsonderdeel geldt, aanvullend op artikel 12, het volgende:

1.    Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet vermelden van gebreken, tekortkomingen of verbeterpunten die redelijkerwijs niet zichtbaar zijn, noch voor het niet vermelden daarvan ten gevolge van door Opdrachtgever of derden verzwegen of onjuist opgegeven omstandigheden aan het te verifiëren object of de te onderzoeken elektrotechnische bedrijfsvoering.

2.    Een door Opdrachtnemer uitgevoerde dienst en/of uitgebracht rapport kan en mag niet worden gezien als een garantiedekking c.q. een garantieverzekering, respectievelijk een aanvullende dekking en/of aanvullende verzekering voor eventuele gebreken en/of tekortkomingen van welke aard en door welke oorzaak dan ook.

3.    Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor fouten die een gevolg zijn van onjuiste gegevens op tekeningen, ontwerpen, schetsen etc., die niet vanaf de ontwerpfase door Opdrachtnemer zijn geproduceerd, waarbij de betreffende documenten de basis zijn geweest voor de opdracht aan Opdrachtnemer.

4.    Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade verband houdende met of ten gevolge van onjuiste kostenbegrotingen en/of verkeerde prijsopgave, tekeningen, omissies in dienst en rapporten en/of voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met adviezen en/of rapportages afkomstig van door hem ingeschakelde derden of Opdrachtgever zelf.

ARTIKEL 31: ANNULERING

1.    Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om, indien de arbeidsomstandigheden en/of veiligheid van de inspecteur en/of adviseur naar het oordeel van Opdrachtnemer onvoldoende is, onmiddellijk voorafgaand aan de start van de betreffende dienst (geheel of gedeeltelijk) te annuleren. In dat geval staat het Opdrachtnemer vrij om met Opdrachtgever overeen te komen dat de dienst op een ander moment zal plaatsvinden dan wel om de dienst niet te accepteren c.q. de dienst te annuleren. Indien Opdrachtnemer de dienst niet accepteert c.q. de dienst annuleert zal Opdrachtnemer de reeds door Opdrachtgever betaalde prijs of een deel daarvan voor de betreffende dienst restitueren, maar is Opdrachtnemer niet gehouden tot vergoeding van eventuele schade of kosten van Opdrachtgever in verband hiermee.

2.    Opdrachtgever heeft voorafgaand aan de start van een dienst het recht de betreffende dienst te annuleren onder de volgende voorwaarden. De annulering door Opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk aan Opdrachtnemer plaatsvinden waarbij Opdrachtnemer gerechtigd is deze annulering per e-mail te laten bevestigen door Opdrachtgever. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging daarvan door Opdrachtnemer. In geval van annulering zoals hiervoor vermeld geldt (onverminderd de bedenktijd voor een overeenkomst op afstand, zoals bedoeld in art. 8 lid 3) dat Opdrachtnemer gerechtigd is de volgende kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen:

a.    bij annulering in acht (8) tot vier (4) weken voor aanvang van de verificatie: de helft van de afgesproken prijs of  bij nacalculatie de helft van de prijs op basis van de gereserveerde tijd voor de verificatie;

b.   bij annulering korter dan vier (4) weken voor aanvang van de verificatie: de volledige afgesproken prijs of  bij nacalculatie de volledige prijs op basis van de gereserveerde tijd voor de verificatie;

c.     bij annulering in vier (4) tot twee (2) weken voor aanvang van het onderzoek: de helft van de afgesproken prijs of  bij nacalculatie de helft van de prijs op basis van de gereserveerde tijd voor het onderzoek of te leveren product;

d.   bij annulering korter dan twee (2) weken voor aanvang van het onderzoek: de volledige afgesproken prijs of  bij nacalculatie de volledige prijs op basis van de gereserveerde tijd voor het onderzoek of te leveren product;

e.    De geplande startdatum van de dienst geldt als uitgangspunt bij de af handeling van de annulering.

3.    Bij annulering na aanvang start van een dienst of deel daarvan door Opdrachtgever wordt de volledige afgesproken prijs of bij nacalculatie de volledige prijs op basis van de gereserveerde tijd voor de dienst in rekening gebracht.

ARTIKEL 32: UITVAL INSPECTEUR OF ADVISEUR

1.    Bij ziekte en/of verhindering van een inspecteur of adviseur zal Opdrachtnemer – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorgdragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende dienst alsnog zal worden uitgevoerd.

2.    In geval van ziekte en/of verhindering van een inspecteur of adviseur heeft Opdrachtgever geen recht op een vergoeding. Opdrachtnemer zal geen extra kosten in rekening brengen voor de uitvoering van de dagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een inspecteur.

3.    De uitval van een inspecteur of adviseur is geen reden voor kosteloze annulering van een verificatie door Opdrachtgever, mits Opdrachtnemer kan aantonen dat er naar redelijkheid en billijkheid getracht is om deze annulering te voorkomen.

ARTIKEL 33: OVERIGE BEPALINGEN

1.    Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van aan haar opgedragen dienst geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden.

IV. AANVULLENDE VOORWAARDEN BEDRIJFSONDERDEEL ‘DETACHERING’

 
ARTIKEL 34: AANVULLENDE DEFINITIES

In aanvulling op artikel 1 wordt voor wat betreft dit bedrijfsonderdeel verstaan onder:

1.    Detachering: Een dienst van Opdrachtnemer waarbij Opdrachtnemer voor bepaalde tijd of de duur van een bepaald project een gedetacheerde aan Opdrachtgever ter beschikking stelt voor het geven van advies, om specifieke opdrachten/werkzaamheden uit te voeren etc. tegen vooraf overeengekomen voorwaarden.

2.    Gedetacheerde: Een eigen medewerker van Opdrachtnemer, dan wel een andere door Opdrachtnemer geselecteerde persoon, die in het kader van de detachering aan Opdrachtgever werkzaamheden verricht of zal gaan verrichten.

3.    Onder detachering binnen deze algemene voorwaarden wordt verstaan de op individuele basis door middel van overeenkomst gestelde afspraken omtrent de permanente inzet van een personeelslid van Opdrachtnemer bij Opdrachtgever, niet zijnde een detacheringsdienst vallend onder de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Alle voorwaarden zijn binnen de individuele overeenkomst opgenomen en de artikelen binnen deze sectie van de algemene voorwaarden zijn daarop onverminderd van toepassing.

ARTIKEL 35: DETACHERING

1.    De overeenkomst wordt aangegaan voor een door partijen overeen te komen bepaalde tijd of voor de duur van een bepaald project.

2.    Partijen kunnen gedurende de eerste vijf (5) werkdagen, vanaf de eerste (1ste) dag dat de gedetacheerde van Opdrachtnemer feitelijk te werk wordt gesteld, de opdracht beëindigen tegen het einde van de werkdag middels een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de andere partij, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Na het verstrijken van deze termijn kan de opdracht door beide partijen niet meer tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.    Indien tussentijdse opzegging is overeengekomen kan steeds schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste twee (2) maanden, tenzij anders overgekomen.

4.    Hetgeen bepaald in voornoemde leden laat onverlet de mogelijkheid van een eerdere beëindiging van de opdracht op grond van enige andere bepaling vervat in deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst tussen partijen.

5.    De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de vastgestelde tijd of doordat zich een andere tussen partijen overeen te komen objectief bepaalbare gebeurtenis voordoet. Iedere opdracht eindigt verder van rechtswege op het tijdstip dat Opdrachtnemer het door hem uitgeleende gedetacheerde niet meer ter beschikking kan stellen aan de Opdrachtgever doordat de arbeidsovereenkomst tussen Opdrachtnemer en de betreffende gedetacheerde is geëindigd. Dit einde van de opdracht treedt niet in, indien in het hiervoor bedoelde geval krachtens opdracht vervanging door Opdrachtnemer van het door haar ter beschikking gestelde gedetacheerde is toegestaan en vervanging daadwerkelijk plaatsvindt binnen één (1) maand na de datum waarop de gedetacheerde niet meer ter beschikking kan worden gesteld. De opdracht wordt dan voortgezet ten aanzien van de andere gedetacheerde.

ARTIKEL 36: PLAATS EN TIJDSTIP VAN DE WERKZAAMHEDEN

1.    In de overeenkomst zal worden vastgelegd waar en op welke tijdstippen de werkzaamheden zullen worden verricht.

2.    Opdrachtgever verplicht zich de gedetacheerde toegang te verlenen tot de plaats, waar de werkzaamheden die ten behoeve van de overeengekomen dienst dient te worden verricht, alsmede de gedetacheerde in staat te stellen de werkzaamheden onder de bij Opdrachtgever gebruikelijke arbeidsomstandigheden te verrichten.

3.    Opdrachtnemer verplicht zich de gedetacheerde op te dragen de ter plekke van de uitvoering geldende (bedrijfs-/huis-)regels na te leven.

4.    Opdrachtgever is gerechtigd de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden verricht te wijzigen. Indien het wijzigen van de locatie voor Opdrachtnemer leidt tot aantoonbaar hogere kosten, is Opdrachtnemer gerechtigd vergoeding van deze kosten of wijziging van het tijdschema te verlangen.

ARTIKEL 37: WIJZIGEN VAN DE OPDRACHT

1.    In geval van het annuleren en/of verschuiven van (een) ingeplande dag(en) binnen vijf (5) werkdagen voor aanvang van de eerste dag, is Opdrachtnemer gerechtigd de volledige gereserveerde tijd aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

2.    Opdrachtgever gerechtigd de aard of omvang van de door gedetacheerde van Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden in redelijkheid te wijzigen, echter niet dan na voorafgaand overleg met en instemming van Opdrachtnemer.

ARTIKEL 38: AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

Voor dit bedrijfsonderdeel geldt, aanvullend op artikel 12, het volgende:

1.    Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor het uitbetalen van loon aan de gedetacheerde van Opdrachtnemer, noch voor de inhouding en afdracht van de premies ingevolge sociale verzekeringen en loonbelasting. Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer inzage geven in ter zake relevante informatie, bijvoorbeeld verklaringen van goed gedrag verstrekt door de belastingdienst en/of bedrijfsverenigingen.

2.    Opdrachtgever draagt de verantwoording over alle handelingen van de gedetacheerde van Opdrachtnemer en over alle door of mede door de gedetacheerde tot stand gebrachte werken. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken ter zake. Opdrachtgever heeft in het kader van de opdracht de zeggenschap en instructiebevoegdheid over de gedetacheerde van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door de gedetacheerde gedurende de tijd dat deze aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Opdrachtgever dient ervoor in te staan dat de gedetacheerde van Opdrachtnemer de overeenkomst aldaar steeds onder veilige omstandigheden zal kunnen uitvoeren, onder andere conform de eisen welke worden gesteld in de wet- en regelgeving, waaronder doch niet uitsluitend ten aanzien van de arbeidsomstandigheden en de veiligheid. Bij onveilige omstandigheden zal de uitvoering van de overeenkomst worden gestaakt, dit ter beoordeling aan Opdrachtnemer.

3.    Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken in verband met door uitgeleende gedetacheerde geleden schade.

ARTIKEL 39: PRIJZEN, TARIEVEN EN BETALING

Voor dit bedrijfsonderdeel geldt, aanvullend op artikel 7, het volgende:

1.    Opdrachtnemer zal de diensten uit hoofde van de opdracht verrichten op nacalculatie per dag, tenzij in de opdracht anders vermeld. In de opdrachten zijn de van toepassing zijnde uurtarieven opgenomen. Voor overwerk (werktijd buiten 07:00 – 18:00 uur, op zaterdagen, zondagen en nationale vrije (feest-)dagen), ploegendienst etc. gelden speciale tarieven c.q. toeslagen op het normale uurtarief. Opdrachtgever zal, voor zover dat in de overeenkomst is vastgelegd, aan Opdrachtnemer verschuldigd zijn een bedrag betreffende het aantal door Opdrachtnemer aantoonbaar bestede uren vermenigvuldigd met de overeengekomen uurtarieven alsmede de overige overeengekomen kosten.

2.    Indien door additionele wensen van Opdrachtgever de prestaties welke Opdrachtnemer op grond van de opdracht moet leveren aantoonbaar worden verzwaard, of uitgebreid, is er sprake van wijziging van de opdracht als bedoeld in artikel 29.

3.    De facturen van de Opdrachtnemer betreffende de overeenkomst zijn mede gebaseerd op de ingevulde en door de Opdrachtgever voor akkoord getekende verantwoordingsformulieren, die Opdrachtgever binden. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige, volledige invulling en ondertekening van de formulieren.

ARTIKEL 40: UITVAL GEDETACHEERDE

1.    Zolang de arbeidsongeschiktheid van de gedetacheerde nog geen acht (8) weken duurt, is de Opdrachtnemer niet gehouden voor vervanging van deze gedetacheerde zorg te dragen. Deze periode van arbeidsongeschiktheid wordt als ziekteverzuim geboekt, volgens de voorwaarden die daarvoor gelden.

2.    In geval van arbeidsongeschiktheid langer dan acht (8) weken treden partijen met elkaar in overleg over de mogelijke vervanging van de ingezette gedetacheerde.

3.    Opdrachtnemer is bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte van de gedetacheerde nimmer gehouden tot enige schadevergoeding aan Opdrachtgever.

ARTIKEL 41: VERVANGING GEDETACHEERDE

1.    Opdrachtnemer zal gedetacheerde slechts incidenteel en niet dan na vooraf overleg met de Opdrachtgever tijdelijk of definitief vervangen. Ter bestendiging van de continuïteit zal gedurende de looptijd van een overeenkomst zoveel mogelijk dezelfde gedetacheerde worden ingezet.

2.    Indien Opdrachtgever van mening is dat gedetacheerde van Opdrachtnemer niet of niet goed voldoet aan de overeengekomen kwalificaties, dan wel niet in staat is de werkzaamheden naar behoren te verrichten, dan is hij gerechtigd van Opdrachtnemer te verlangen dat de betreffende gedetacheerde wordt vervangen.

3.    Indien door gedetacheerde in strijd met de bij Opdrachtgever gebruikelijke (bedrijfs- of huis)regels is gehandeld of op enige andere wijzen het vertrouwen van Opdrachtgever is geschonden, is Opdrachtgever gerechtigd van Opdrachtnemer te verlangen dat de betreffende gedetacheerde binnen een in onderling overleg vastgestelde termijn wordt vervangen.

4.    Gedetacheerde die gedurende de duur van de overeenkomst aantoonbaar hogere kwalificaties heeft gekregen qua deskundigheid, opleidingsniveau en ervaring kan door Opdrachtnemer worden vervangen in overleg met Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen vervanging als bedoeld in de vorige zin, is Opdrachtnemer gerechtigd het uurtarief te verhogen tot het tarief dat voor dat hogere niveau door Opdrachtnemer in het algemeen in rekening wordt gebracht.

5.    Bij iedere vervanging van gedetacheerde in dit artikel bedoeld zal, zonder dat dit voor Opdrachtgever tot hogere kosten leidt, vervangende gedetacheerde beschikbaar worden gesteld dat qua deskundigheid, opleidingsniveau en ervaring van minimaal gelijk niveau is als het oorspronkelijk ingezette gedetacheerde. Vervanging door gedetacheerde die aan mindere kwalificaties voldoet zal slechts bij uitzondering en na instemming van Opdrachtgever kunnen plaatsvinden. In dat geval zal indien van toepassing het uurtarief worden verlaagd tot het tarief dat voor dat niveau door Opdrachtnemer in het algemeen in rekening wordt gebracht.

ARTIKEL 42: OVERNAME GEDETACHEERDE

Het is Opdrachtgever verboden om zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer gedurende de duur van de overeenkomst alsmede gedurende een periode van een 1 jaar na beëindiging van de overeenkomst, ongeacht de reden van die beëindiging, gedetacheerde van Opdrachtnemer dat aan hem is gedetacheerd c.q. door hem is ingeleend een arbeidsovereenkomst aan te bieden, dan wel op enige andere wijze om niet of om baat, direct of indirect werkzaam te doen zijn bij zijn onderneming of daaraan gelieerde bedrijven of daarin anderszins een belang te doen hebben, zulks op straffe van een door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer te verbeuren direct opeisbare boete van € 50.000,- per overtreding, vermeerderd met een boete van € 500,- (zegge: vijf honderd euro) per dag of een gedeelte daarvan voor iedere dag dat de overtreding van het in dit lid bepaalde voortduurt, onverminderd het recht van Opdrachtnemer daarnaast volledige vergoeding van de door haar geleden schade te verlangen, tenzij anders overeen is gekomen in de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

Versie d.d. 1 januari 2024

 

 

Meer informatie

 

U kunt onze Algemene Voorwaarden hier downloaden. Heeft u vragen hieromtrent, neem dan gerust contact met ons op.

 

 

 

 

 

Voor vrijblijvend advies of vragen:
 

 

 

038 452 99 91

 

info@qts.nl

 

 

Bereikbaar op werkdagen van 07:30 tot 16:30 uur. 

 

 

Quercus PS nieuwsbrief ontvangen?


Ontvang iedere maand interesse ontwikkelingen uit de markt via de Quercus PS. Meld u nu aan en krijg een overzicht van de trainingen en interessante artikelen van onze docenten in uw mailbox.

Quercus Technical Services
Baileystraat 3, 8013 RV Zwolle