Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden, die tevens te raadplegen en (in PDF) te downloaden zijn op de website van opdrachtnemer en op verzoek kosteloos worden toegezonden.

2. Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die met opdrachtnemer een overeenkomst sluit of wenst te sluiten en diens vertegenwoordigers, gemachtigden en rechtsopvolgers.

3. Opdrachtnemer: Quercus Technical Services B.V., KvK-nummer: 01066635, (thans) gevestigd te Zwolle aan de Baileystraat 3.

4. Overeenkomst: Iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, niet uitsluitend maar veelal betreffende een opdracht om voor opdrachtgever een dienst te verzorgen (training, inspectie, advies, detachering of anderszins).

5. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst die zodanig is gesloten dat uitsluitend gebruik is gemaakt van technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 7:46a BW (bijv. e-mail).

6. Schriftelijk: Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden mede elke vorm van communicatie op afstand verstaan (bijv. e-mail).

7. Website: De website van opdrachtnemer (www.qts.nl).

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

1. Op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met opdrachtnemer zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. Met het sluiten van de overeenkomst aanvaardt opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen en dan alleen voor de overeenkomst waarvoor de afwijkende afspraken zijn gemaakt.

3. Opdrachtgever is ook of met name bij een overeenkomst op afstand zelf verantwoordelijk voor het bewaren, opslaan en/of afdrukken van deze algemene voorwaarden en de onderliggende overeenkomst en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen versie ervan.

4. Mocht de overeenkomst (mede) betrekking hebben op of verzorgd worden voor een ander dan opdrachtgever zelf (bijvoorbeeld een werknemer of andere relatie van opdrachtgever) dan is opdrachtgever verplicht deze algemene voorwaarden aan die ander bekend te maken en op te leggen op een zodanige wijze dat zij in die relatie, ten aanzien van verplichtingen van die ander tegenover opdrachtnemer, op dezelfde wijze hebben te gelden als tussen partijen.


ARTIKEL 3: TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

1. Alle aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2. Een overeenkomst tussen partijen komt niet eerder tot stand dan na aanvaarding door opdrachtnemer, hetgeen kan blijken uit de schriftelijke bevestiging of het uitvoeren van de overeenkomst door opdrachtnemer.

3. Indien een vrijblijvend aanbod van opdrachtnemer door opdrachtgever wordt aanvaard dan heeft opdrachtnemer het recht zijn aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding alsnog te herroepen.

4. Als de aanvaarding door opdrachtgever afwijkt van het aanbod van opdrachtnemer, dan is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst voor een overeenkomstig deel van de prijs.

6. Alle overeenkomsten worden gesloten met en uitgevoerd door of namens opdrachtnemer. Dit met terzijdestelling van art.7:404, 407 lid 2 en 409 BW. Ook als het de bedoeling was dat de overeenkomst door een bepaalde persoon zou worden uitgevoerd.

ARTIKEL 4: UITVOERING VAN OVEREENKOMSTEN

1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst uitvoeren naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van 'goed vakmanschap'. Tenzij partijen schriftelijke anders overeenkomen en behoudens dwingend rechtelijke bepalingen heeft de verplichting van opdrachtnemer steeds het karakter van een ‘inspanningsverplichting’.

2. Opdrachtnemer is gerechtigd om de overeenkomst in onderdelen uit te voeren en/of om onderdelen uit te besteden of te laten verrichten door derden, indien dit volgens opdrachtnemer nodig is voor een goede of efficiënte uitvoering er van.

3. Alle door opdrachtnemer gehanteerde leveringstermijnen zijn naar beste weten en bij benadering vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan opdrachtnemer bekend waren. De door opdrachtnemer genoemde termijnen zijn niet fataal, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4. Opdrachtnemer aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor overschrijding van termijnen en is in ieder geval niet gebonden aan termijnen die niet verwezenlijkt kunnen worden wegens onvoorziene omstandigheden die zich na het sluiten van de overeenkomst hebben voorgedaan.

5. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zal opdrachtnemer opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk informeren en zullen partijen trachten tot een passende oplossing te komen.

6. Verzuim van opdrachtnemer, bijv. op grond van overschrijding van leveringstermijnen, treedt niet eerder in dan nadat opdrachtnemer schriftelijk in gebreke is gesteld, waarbij opdrachtnemer een redelijke termijn wordt gesteld en nakoming binnen deze termijn uitblijft.

7. Opdrachtgever is gehouden alle informatie en bescheiden waarvan opdrachtnemer aangeeft of opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan opdrachtnemer te verstrekken. Opdrachtnemer bepaalt wat onder tijdig, de gewenste vorm en de gewenste wijze dient te worden verstaan. Opdrachtgever dient in te staan voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de betreffende informatie en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

8. Indien de overeenkomst dient te worden uitgevoerd op een andere locatie dan die van opdrachtnemer (bijvoorbeeld bij opdrachtgever zelf of een door hem aangekozen andere locatie) zal opdrachtgever opdrachtnemer vrije toegang tot de betreffende locatie garanderen en dient opdrachtgever er voor in te staan dat opdrachtnemer de overeenkomst daar steeds onder veilige omstandigheden zal kunnen uitvoeren, onder andere conform de eisen welke worden gesteld in de wet- en regelgeving, waaronder doch niet uitsluitend ten aanzien van de arbeidsomstandigheden en de veiligheid.

9. Opdrachtnemer is, onverminderd zijn overige rechten, gerechtigd de overeenkomst niet aan te vangen respectievelijk zijn werkzaamheden op te schorten, te onderbreken en niet te hervatten voor de duur dat opdrachtgever verzuimd aan zijn in lid 7 en 8 bedoelde verplichtingen, danwel andere op hem rustende andere verplichtingen op grond van deze algemene voorwaarden en/of de onderliggende overeenkomst, te voldoen. In voorkomend geval heeft opdrachtnemer recht op vergoeding van alle door hem door het verzuim van opdrachtgever geleden schade. Voorafgaande ingebrekestelling is niet vereist.


ARTIKEL 5: GARANTIE

Opdrachtnemer geeft geen garanties met betrekking tot de resultaten van hetgeen door opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst geadviseerd of uitgevoerd. Dit met dien verstande dat voor, bij of ten behoeve van de overeenkomst (mee)geleverde artikelen, producten, installaties etc. uitsluitend de fabrieksgaranties zullen gelden in en voor zover de fabriekgarantie geeft. Geeft de fabriek geen garantie, dan wordt door opdrachtnemer eveneens geen garantie verstrekt.


ARTIKEL 6: PRIJZEN, TARIEVEN EN BETALING

1. Alle door opdrachtnemer opgegeven of met hem overeengekomen prijzen en tarieven zijn netto, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege en zonder korting, tenzij anders aangegeven of overeengekomen.

2. De opgegeven of overeengekomen (all-in) prijzen betreffen uitsluitend de uitdrukkelijk daarbij aangeduide werkzaamheden, uit te voeren onder de redelijkerwijs normaal te verwachten omstandigheden en op basis van hetgeen bij opdrachtnemer bij opgave of overeenkomen van de prijzen bekend was. Afwijkingen van of wijzigingen in bovenbedoelde werkzaamheden, omstandigheden, gegevens etc. kunnen leiden tot meerwerk of kostenverhogingen en zijn reden tot aanpassing van de overeengekomen prijzen.

3. Het op verzoek van opdrachtgever aanvullen of wijzigen van de overeenkomst wordt afzonderlijk door opdrachtnemer bij opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Dit geldt ook voor de door opdrachtnemer ten behoeve van de overeenkomst gemaakte extra kosten (zoals huur en kosten voor inschakelen van materialen, apparatuur etc.).

4. Opdrachtnemer factureert rechtstreeks aan opdrachtgever conform de opgegeven of met hem overeengekomen prijzen en eventueel van toepassing zijnde meerprijzen, waarbij reistijd als gewerkte uren wordt beschouwd, tenzij anders overeengekomen.

5. Betaling door opdrachtgever aan opdrachtnemer dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders op de factuur is aangegeven of overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde bedrag op de rekening van opdrachtnemer.

6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen of bepalingen van dwingend (consumenten)recht zich hiertegen verzetten, heeft opdrachtgever terzake van bedragen die hij aan opdrachtnemer verschuldigd is geen recht op enige aftrek, korting of verrekening met een (vermeende)vordering van opdrachtgever.

7. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bewijzen van deelname en certificaten niet eerder te verstrekken dan nadat de opdrachtgever aan al haar financiële verplichtingen met betrekking tot de onderhavige training(en) en/of (her)examen(s) heeft voldaan.

8. Indien opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen de (initieel) gestelde termijn heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege, zonder dat een voorafgaande mededeling of sommatie nodig is, in verzuim en is opdrachtnemer gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen. In voorkomend geval is opdrachtgever tevens gehouden  tot vergoeding van alle door opdrachtnemer gemaakte (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten.

9. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, dan wel als opdrachtgever nalaat een factuur, voorschot danwel een declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd van te verlangen dat opdrachtgever onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de gevraagde zekerheid te stellen is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is direct opeisbaar, hetgeen ook geldt in geval van liquidatie, faillissement, beslaglegging ten laste of surseance van betaling van opdrachtgever.


ARTIKEL 7: BEËINDIGING OVEREENKOMSTEN

1. Een overeenkomst tussen partijen die is aangegaan voor een bepaalde periode eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen contractsperiode, zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist.

2. Opzegging van een overeenkomst voordat de overeengekomen contractsperiode is afgelopen, kan uitsluitend na wederzijds goedvinden met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 2 maanden.

3. Een opdrachtgever die consument is heeft het recht een overeenkomst op afstand binnen 7 werkdagen na het sluiten ervan zonder opgave van redenen te ontbinden.

4. Voor het overige en voor zover mogelijk, vindt gehele of gedeeltelijke ontbinding door opdrachtgever in verband met (vermeend) toerekenbaar tekortschieten door opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst plaats door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan opdrachtnemer. Alvorens daartoe over te (mogen) gaan zal opdrachtgever opdrachtnemer eerst schriftelijk in gebreke moeten stellen en hem een redelijke termijn moeten geven om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen, dan wel tekortkomingen te herstellen. De tekortkomingen dienen schriftelijk en duidelijk omschreven te worden gemeld.

5. Opdrachtgever is niet gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten als hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van de op hem rustende verplichtingen ('crediteursverzuim').

6. Opdrachtgever kan bij gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reedsdoor opdrachtnemer verrichte prestaties. Voorts heeft opdrachtnemer in het geval van gedeeltelijke ontbinding onverminderd recht op betaling van het reeds door hem geleverde dan wel de door hem reeds verrichte prestaties.

7. Opdrachtnemer kan in ieder geval in de hierna te noemen omstandigheden door een schriftelijke verklaring de overeenkomst ontbinden en wel indien:

a. opdrachtgever een bepaling van deze algemene voorwaarden, de onderliggende overeenkomst en/of nadere overeenkomsten, dan wel enige andere (wettelijke) verplichting jegens opdrachtnemer verzuimt na te komen of schendt;
b. het faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd;
c. aan opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend;
d. de opdrachtgever met crediteuren een akkoord buiten faillissement sluit.
e. door beslaglegging bij, onder curatelestelling van of anderszins het verliezen van beschikkingsbevoegdheid van opdrachtnemer over het vermogen.


ARTIKEL 8: GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT

Opdrachtgever is jegens opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst van opdrachtnemer of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit als zodanig door opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


ARTIKEL 9: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1. Het uitvoeren van de overeenkomst door opdrachtnemer houdt geen overdracht in van intellectuele eigendomsrechten die bij opdrachtnemer rusten. Intellectuele eigendomsrechten die verband houden met, ontstaan tijdens of voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomst behoren toe aan opdrachtnemer.

2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om gegevens, documenten, producten etc. waarin intellectuele eigendomsrechten van opdrachtnemer zijn vervat, dan wel waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan opdrachtnemer gebruiksrechten heeft verworven - waaronder maar niet uitsluitend ontwerpen, schetsen, werkwijzen, materialen, overeenkomsten, rapportages, adviezen, programma`s, templates, macro’s en andere geestesproducten - te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

3. Het is opdrachtgever niet toegestaan om de in hetgeen in lid 2 genoemd c.q. bedoeld zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer aan derden ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer. Opdrachtgever is in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel op te leggen aan de door hem ingeschakelde derden.


ARTIKEL 10: OVERMACHT

1. Indien partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht ex art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.

2. Mocht de overmachtsituatie langer duren dan 6 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

3. Opdrachtnemer mag zich ook op overmacht beroepen indien de overmachtsituatie die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van de overmacht inmiddels al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.


ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever of derden ontstaan door of verband houdend met de schending van op opdrachtgever rustende verplichtingen, zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend bedoeld in artikel 4 lid 7 en 8.

2. Opdrachtnemer kan jegens opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk zijn voor schade die het directe en rechtstreekse gevolg is van aansprakelijkheidsvestigende gebeurtenissen. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door stagnatie, wordt aldus uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele door opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Indien de verzekering, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaan, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot 2 maal de factuurwaarde van (het betreffende gedeelte van) de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In voorkomend geval zal de totale schadevergoeding evenwel niet meer bedragen dan €50.000,- per aansprakelijkheidvestigende gebeurtenis, tenzij partijen - gezien de omvang van de overeenkomst of de risico’s die met de overeenkomst gepaard gaan - schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4. Een samenhangende serie van aansprakelijkheidvestigende gebeurtenissen geldt als één aansprakelijkheidvestigende gebeurtenis.

5. Opdrachtgever is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen en opdrachtnemer is gerechtigd de schade op eigen kosten te (doen) beperken, ongedaan te maken of herstellen.

6. De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsuitsluitingen en -beperkingen zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer of haar leidinggevend management.

7. Indien door opdrachtnemer een (rechts)persoon of derde die geen deel uitmaakt van opdrachtnemer wordt ingeschakeld om werkzaamheden in verband met de uitvoering van de overeenkomst te verrichten, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade ontstaan door enig handelen/nalaten van deze (rechts-) persoon of derde, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of wanneer bepalingen van dwingend (consumenten)recht zich hiertegen verzetten in welk geval de overige leden van dit artikel onverkort van toepassing zijn.

8. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die stellen in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade te hebben geleden. Mocht opdrachtnemer door derden worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen dan is opdrachtnemer, zonder dat een ingebrekestelling nodig is, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen voor rekening en risico van opdrachtgever.

9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voorschending van intellectuele eigendomsrechten van derden door gebruik van gegevens welke aan opdrachtnemer door of vanwege opdrachtgever ter uitvoeringvan de opdracht zijn verstrekt en wordt uitdrukkelijk door opdrachtgever, met inachtneming van lid 8, gevrijwaard voor alle eventuele aanspraken van derden dienaangaande.


ARTIKEL 12: VERVALTERMIJN

Onverminderd art. 6:89 BW en behoudens wanneer bepalingen van dwingend (consumenten)recht zich hiertegen verzetten, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever jegens opdrachtnemer in verband met de overeenkomst tussen partijen, hoe genaamd ook, in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.


ARTIKEL 13: VERZEKERING

1. Opdrachtgever is gehouden zich adequaat te verzekeren en verzekerd te houden voor de risico’s van wettelijke aansprakelijkheid.

2. Opdrachtgever zal op verzoek van opdrachtnemer de in het vorige lid bedoelde polis(sen) aan opdrachtnemer tonen.


ARTIKEL 14: REPARATIECLAUSULE

1. Mocht een bepaling uit deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig of niet afdwingbaar zijn, dan zal dit geen gevolgen hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst.

2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst tussen partijen niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.


ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

1. Op alle aanbiedingen, offertes van en overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen met opdrachtnemer, hoe dan ook gedaan, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer, voor zover dwingend rechtelijke bepalingen waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken zich daartegen niet verzetten.


II. AANVULLENDE VOORWAARDEN BEDRIJFSONDERDEEL ‘TRAININGEN’


ARTIKEL 16: AANVULLENDE DEFINITIES

In aanvulling op artikel 1 wordt voor wat betreft dit bedrijfsonderdeel verstaan onder:

1. Training: Een door opdrachtnemer verzorgde training, waaronder tevens wordt verstaan een opleiding, her- of bijscholing, cursus, studie of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van training met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden. Onder een 'collectieve training' wordt verstaan een training die voor een door opdrachtgever aan te wijzen besloten groep deelnemers wordt verzorgd. Een 'open training' is een training die voor elke daarvoor in aanmerking komende deelnemer wordt verzorgd.

2. Trainingsmateriaal: Het trainings-, opleidings-, les- en/of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat voor de uitvoering van de opdracht wordt gebruikt.


ARTIKEL 17: PLAATSING EN INSCHRIJVING

1. Inschrijving door opdrachtgever voor een door opdrachtnemer te verzorgen open training vindt plaats door middel van de aanmelding voor die training.

2. Aanmelding geschiedt door toezending aan opdrachtnemer van het volledig ingevulde (digitale) inschrijfformulier, dan wel door telefonische aanmelding of door aanmelding per e-mail. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat opdrachtnemer de inschrijving schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de training.

3. Zowel voor een open als collectieve training heeft te gelden dat een rechtspersonen deelnemers kan inschrijven. De rechtspersoon heeft in dan steeds te gelden als opdrachtgever. Bij een inschrijving door een rechtspersoon kan een vervanger de plaats innemen van een aangemelde deelnemer mits dat geschiedt vanaf de aanvang van de training envoor de duur van de gehele training. De betreffende vervanging van een deelnemer dient schriftelijk aan opdrachtnemer bevestigd te worden en is toegestaan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de aanvang van de training.

4. Inschrijving voor een open training geschiedt in volgorde van binnenkomst. Als er meer aanmeldingen voor een training zijn dan dat er plaatsen beschikbaar zijn, zal opdrachtnemer opdrachtgever als alternatief een inschrijving aanbieden voor een training waarvoor nog wel plaatsen beschikbaar zijn. Indien geen alternatief aanwezig is, dan wel indien het geboden alternatief niet wordt aanvaard, zal de inschrijving vervallen.


ARTIKEL 18: LEGITIMATIE

1. Opdrachtgever verplicht zich de correcte, volledige naam van opdrachtgever en indien van toepassing de persoon (zoals vermeld in een geldig legitimatiewijs) die de training gaat volgen op het inschrijfformulier te melden.

2. Eenieder die een training volgt, is verplicht tijdens de bijeenkomsten van de training de schriftelijke opdrachtbevestiging in combinatie met een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en op verzoek van of namens opdrachtnemer te tonen.


ARTIKEL 19: ANNULERING

1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om, indien het aantal aanmeldingen van deelnemers aan een open training naar het oordeel van opdrachtnemer onvoldoende is, voorafgaand aan de start van de betreffende open training deze (geheel of gedeeltelijk) te annuleren. In dat geval staat het opdrachtnemer vrij om met opdrachtgever overeen te komen dat de training op een ander moment of op een andere locatie zal plaatsvinden dan wel om de inschrijving niet te accepteren c.q. de training te annuleren. Indien opdrachtnemer de inschrijving niet accepteert c.q. de training annuleert zal opdrachtnemer de reeds door opdrachtgever betaalde prijs voor de betreffende training restitueren, maar is opdrachtnemer niet gehouden tot vergoeding van eventuele schade of kosten van opdrachtgever in verband hiermee.

2. Opdrachtgever heeft voorafgaand aan de start van een training het recht de betreffende training te annuleren onder de volgende voorwaarden. De annulering door opdrachtgever kan uitsluitend per aangetekende brief aan opdrachtnemer plaatsvinden. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging daarvan door opdrachtnemer. In geval van annulering zoals hiervoor vermeld geldt (onverminderd de bedenktijd voor een overeenkomst op afstand, zoals bedoeld in art. 7 lid 3) dat opdrachtnemer gerechtigd is de volgende kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen:

a. bij annulering in 4 tot 2 weken voor aanvang van de training: de helft van de afgesproken prijs voor de training;
b. bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang van de opleiding: de volledige afgesproken prijs voor de training; De geplande startdatum van de training geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering.

3. Indien opdrachtgever of een door hem aangemelde deelnemer na aanvang van de training ziek wordt en langer dan de resterende duur van de training ziek blijft, dan kan de overeenkomst voor wat die zieke persoon betreft schriftelijk beëindigd worden, door toezending aan opdrachtnemer van een daartoe strekkende verklaring vergezeld van een voldoende gespecificeerde medische verklaring. De reeds betaalde kosten voor de training worden dan naar evenredigheid van de deelgenomen trainingsduur gerestitueerd.


ARTIKEL 20: UITVAL DOCENT

1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal opdrachtnemer – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorgdragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal opdrachtnemer opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende opleiding alsnog zal worden gegeven.

2. In geval van ziekte en/of verhindering vaneen docent heeft opdrachtgever geen recht op een (schade)vergoeding. Opdrachtnemer zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van trainingsdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.

3. De uitval van een docent is geen reden voor kosteloze annulering van een training door opdrachtgever.


ARTIKEL 21: PRAKTIJKERVARING EN VOOR-/BASISKENNIS

1. Op grond van de door de opdrachtgever/deelnemer ingevulde gegevens betreffende een voor een training eventueel noodzakelijke vooropleiding en/of eventuele praktijkervaring, bepaalt opdrachtnemer of de deelnemer tot de betreffende training kan worden toegelaten.

2. Mocht tijdens de training blijken dat de vooropleiding en/of praktijkervaring van de deelnemer niet aansluit op het niveau van de training die gevolgd wordt, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten. De reeds betaalde kosten voor de training worden dan naar evenredigheid van de deelgenomen trainingsduur gerestitueerd.

3. Indien bij een collectieve training blijkt dat een dusdanig aantal deelnemers niet voldoende basiskennis heeft om de training met succes en/of in het benodigde tempo te volgen, zodat verlenging van de trainingsduur noodzakelijk blijkt, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor hetzij de trainingsduur te verlengen, hetzij een aanvullende training te verzorgen, een en ander in overleg met opdrachtgever. Alle kosten die hieruit voortvloeien komen ten laste van opdrachtgever.


ARTIKEL 22: EXAMENS

Indien in aanvulling of aansluiting op de training een andere instantie/rechtspersoon dan opdrachtnemer een examen zal afnemen, aanvaardt opdrachtnemer geen verantwoordelijkheid in verband met dergelijke externe (aanvullende) examens. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor een tijdige aanmelding en de kosten van een dergelijk examen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeen zijn gekomen.


III. AANVULLENDE VOORWAARDEN BEDRIJFSONDERDEEL ‘INSPECTIE EN ADVIES’


ARTIKEL 23: UITVOERING OVEREENKOMSTEN

Voor dit bedrijfsonderdeel geldt, aanvullend op artikel 4, het volgende:

1. Tenzij partijen anderszins overeenkomen zijn inspecties en adviezen gebaseerd op visueel uitwendig en non-destructief onderzoek van de daartoe onder normale omstandigheden bereikbare onderdelen en vaststelling van voorhanden zijnde tekortkomingen of verbeterpunten. Het betreft een momentopname, waarbij uitsluitend zichtbare gebreken, tekortkomingen of verbeterpunten kunnen worden gerapporteerd. Er worden geen specialistische onderzoeken uitgevoerd, noch metingen verricht, noch berekeningen uitgevoerd, noch onderdelen verwijderd, verschoven, opgetild etc. om achterliggende constructies en/of installaties te kunnen beoordelen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. De in een rapportage, kostenraming, onderhoudsplanning of welke rapportagevorm dan ook aangegeven kosten voor herstel, verbetering, vervanging of anderszins betreffen globale ramingen en zijn niet bedoeld als een (aannemers)begroting. Hoewel wordt getracht een zo nauwkeurig mogelijke raming te geven, kunnen aan de in het rapport genoemde prijzen geen rechten worden ontleend.


ARTIKEL 24: AANSPRAKELIJKHEID

Voor dit bedrijfsonderdeel geldt, aanvullend op artikel 11, het volgende:

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet vermelden van gebreken, tekortkomingen of verbeterpunten die redelijkerwijs niet zichtbaar zijn, noch voor het niet vermelden daarvan tengevolge van door opdrachtgever of derden verzwegen of onjuist opgegeven omstandigheden aan het te inspecteren object.

2. Een door opdrachtnemer uitgevoerde inspectie en/of uitgebracht rapport kan en mag niet worden gezien als een garantiedekking c.q. een garantieverzekering, respectievelijk een aanvullende dekking en/of aanvullende verzekering voor eventuele gebreken en/of tekortkomingen van welke aard en door welke oorzaak dan ook.

3. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor fouten die een gevolg zijn van onjuiste gegevens op tekeningen, ontwerpen, schetsen etc., die niet vanaf de ontwerpfase door opdrachtnemer zijn geproduceerd, waarbij de betreffende documenten de basis zijn geweest voor de opdracht aan opdrachtnemer.

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voorschade verband houdende met of ten gevolge van onjuiste kostenbegrotingen en/of verkeerde prijsopgave, tekeningen, omissies in inspecties en rapporten en/of voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met adviezen en/of rapportages afkomstig van door hem ingeschakelde derden of opdrachtgever zelf.


IV. AANVULLENDE VOORWAARDEN BEDRIJFSONDERDEEL ‘DETACHERING’


ARTIKEL 25: AANVULLENDE DEFINITIES

In aanvulling op artikel 1 wordt voor wat betreft dit bedrijfsonderdeel verstaan onder:

1. Detachering: Een dienst van opdrachtnemer waarbij opdrachtnemer voor bepaalde tijd of de duur van een bepaald project eigen personeel aan opdrachtgever ter beschikking stelt voor het geven van advies, om specifieke opdrachten/werkzaamheden uit te voeren etc. tegen vooraf overeengekomen voorwaarden.

2. Personeel(slid): Een eigen medewerker van opdrachtnemer, dan wel een andere door opdrachtnemer geselecteerde persoon, die in het kader van de detachering aan opdrachtgever werkzaamheden verricht of zal gaan verrichten.


ARTIKEL 26: DETACHERING

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een door partijen overeen te komen bepaalde tijd of voor de duur van een bepaald project.

2. Partijen kunnen gedurende de eerste 5 werkdagen, vanaf de 1e dag dat het personeel van opdrachtnemer feitelijk te werk wordt gesteld, de opdracht beëindigen tegen het einde van de werkdag middels een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de andere partij, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Na het verstrijken van deze termijn kan de opdracht door beide partijen niet meer tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Indien tussentijdse opzegging is overeengekomen kan steeds schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 2 maanden, tenzij anders overgekomen.

4. Hetgeen bepaald in voornoemde leden laat onverlet de mogelijkheid van een eerdere beëindiging van de opdracht op grond van enige andere bepaling vervat in deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst tussen partijen.

5. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de vastgestelde tijd of doordat zich een andere tussen partijen overeen te komen objectief bepaalbare gebeurtenis voordoet. Iedere opdracht eindigt verder van rechtswege op het tijdstip dat opdrachtnemer het door hem uitgeleende personeel niet meer ter beschikking kan stellen aan de opdrachtgever doordat de arbeidsovereenkomst tussen opdrachtnemer en het betreffende personeelslid is geëindigd. Dit einde van de opdracht treedt niet in, indien in het hiervoor bedoelde geval krachtens opdracht vervanging door opdrachtnemer van het door haar ter beschikkinggestelde personeelslid is toegestaan en vervanging daadwerkelijk plaatsvindt binnen 1 maand na de datum waarop het personeelslid niet meer ter beschikking kan worden gesteld. De opdracht wordt dan voortgezet ten aanzien van het andere personeelslid.


ARTIKEL 27: PLAATS EN TIJDSTIP VAN DE WERKZAAMHEDEN

1. In de overeenkomst zal worden vastgelegd waar en op welke tijdstippen de werkzaamheden zullen worden verricht.

2. Opdrachtgever verplicht zich het personeel toegang te verlenen tot de plaats, waar de werkzaamheden die ten behoeve van de overeengekomen dienst dient te worden verricht, alsmede dit personeel in staat te stellen de werkzaamheden onder de bij opdrachtgever gebruikelijke arbeidsomstandigheden te verrichten.

3. Opdrachtnemer verplicht zich zijn personeel op te dragen de ter plekke van de uitvoering geldende (bedrijfs-/huis)regels na te leven.

4. Opdrachtgever is gerechtigd de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden verricht te wijzigen. Indien het wijzigen van de locatie voor opdrachtnemer leidt tot aantoonbaar hogere kosten, is opdrachtnemer gerechtigd vergoeding van deze kosten of wijziging van het tijdschema te verlangen.


ARTIKEL 28: WIJZIGEN VAN DE OPDRACHT

1. In geval van het annuleren en/of verschuiven van (een) ingeplande dag(en) binnen 5 werkdagen voor aanvang van de eerste dag, is opdrachtnemer gerechtigd de volledige gereserveerde tijd aan opdrachtgever in rekening te brengen.

2. Opdrachtgever gerechtigd de aard of omvang van de door personeel van opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden in redelijkheid te wijzigen, echter niet dan na voorafgaand overleg met en instemming van opdrachtnemer.


ARTIKEL 29: AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

Voor dit bedrijfsonderdeel geldt, aanvullend op artikel 11, het volgende:

1. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor het uitbetalen van loon aan het personeel van opdrachtnemer, noch voor de inhouding en afdracht van de premies ingevolge sociale verzekeringen en loonbelasting. Op verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer inzage geven in ter zake relevante informatie, bijvoorbeeld verklaringen van goed gedrag verstrekt door de belastingdienst en/of bedrijfsverenigingen.

2. Opdrachtgever draagt de verantwoording over alle handelingen van het personeel van opdrachtnemer en over alle door of mede door dit personeel tot stand gebrachte werken. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken ter zake. Opdrachtgever heeft in het kader van de opdracht de zeggenschap en instructiebevoegdheid over het personeel van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door het personeel gedurende de tijd dat deze aan opdrachtgever ter beschikking is gesteld.

Opdrachtgever dient er voor in te staan dat het personeel van opdrachtnemer de overeenkomst aldaar steeds onder veilige omstandigheden zal kunnen uitvoeren, onder andere conform de eisen welke worden gesteld in de wet- en regelgeving, waaronder doch niet uitsluitend ten aanzien van de arbeidsomstandigheden en de veiligheid. Bij onveilige omstandigheden zal de uitvoering van de overeenkomst worden gestaakt, dit ter beoordeling aan opdrachtnemer.

3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken in verband met door uitgeleende personeel geleden schade.


ARTIKEL 30: PRIJZEN, TARIEVEN EN BETALING

Voor dit bedrijfsonderdeel geldt, aanvullend op artikel 6, het volgende:

1. Opdrachtnemer zal de diensten uit hoofde van de opdracht verrichten op nacalculatie per dag, tenzij in de opdracht anders vermeld. In de opdrachten zijn de van toepassing zijnde uurtarieven opgenomen. Voor overwerk (werktijd buiten 07:00 – 18:00 uur, op zaterdagen, zondagen en nationale vrije (feest-)dagen), ploegendienst etc. gelden speciale tarieven c.q. toeslagen op het normale uurtarief. Opdrachtgever zal, voor zover dat in de overeenkomst is vastgelegd, aan opdrachtnemer verschuldigd zijn een bedrag betreffende het aantal door opdrachtnemer aantoonbaar bestede uren vermenigvuldigd met de overeengekomen uurtarieven alsmede de overige overeengekomen kosten.

2. Indien door additionele wensen van opdrachtgever de prestaties welke opdrachtnemer op grond van de opdracht moet leveren aantoonbaar worden verzwaard, of uitgebreid, is er sprake van wijziging van de opdracht als bedoeld in artikel 27.

3. De facturen van de opdrachtnemer betreffende de overeenkomst zijn mede gebaseerd op de ingevulde en door de opdrachtgever voor akkoord getekende verantwoordingsformulieren, die opdrachtgever binden. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige, volledige invullingen ondertekening van de formulieren.


ARTIKEL 31: VERVANGING PERSONEEL

1. Opdrachtnemer zal personeel slechts incidenteel en niet dan na vooraf overleg met de opdrachtgever tijdelijk of definitief vervangen. Ter bestendiging van de continuïteit zal gedurende de looptijd van een overeenkomst zoveel mogelijk hetzelfde personeel worden ingezet.

2. Indien opdrachtgever van mening is dat personeel van opdrachtnemer niet of niet goed voldoet aan de overeengekomen kwalificaties, dan wel niet in staat is de werkzaamheden naar behoren te verrichten, dan is hij gerechtigd van opdrachtnemer te verlangen dat het betreffende personeel wordt vervangen.

3. Indien door personeel in strijd met de bij opdrachtgever gebruikelijke (bedrijfs- of huis)regels is gehandeld of op enige andere wijzen het vertrouwen van opdrachtgever is geschonden, is opdrachtgever gerechtigd van opdrachtnemer te verlangen dat het betreffende personeel binnen een in onderling overleg vastgestelde termijn wordt vervangen.

4. Personeel dat gedurende de duur van de overeenkomst aantoonbaar hogere kwalificaties heeft gekregen qua deskundigheid, opleidingsniveau en ervaring kan door opdrachtnemer worden vervangen in overleg met opdrachtgever. Indien opdrachtgever bezwaar heeft tegen vervanging als bedoeld in de vorige zin, is opdrachtnemer gerechtigd het uurtarief te verhogen tot het tarief dat voor dat hogere niveau door opdrachtnemer in het algemeen in rekening wordt gebracht.

5. Bij iedere vervanging van personeel in dit artikel bedoeld zal, zonder dat dit voor opdrachtgever tot hogere kosten leidt, vervangend personeel beschikbaar worden gesteld dat qua deskundigheid, opleidingsniveau en ervaring van minimaal gelijk niveau is als het oorspronkelijk ingezette personeel. Vervanging door personeel dat aan mindere kwalificaties voldoet zal slechts bij uitzondering en na instemming van opdrachtgever kunnen plaatsvinden. In dat geval zal indien van toepassing het uurtarief worden verlaagd tot het tarief dat voor dat niveau door opdrachtnemer in het algemeen in rekening wordt gebracht.


ARTIKEL 32: OVERNAME PERSONEEL

Het is opdrachtgever verboden om zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer gedurende de duur van de overeenkomst alsmede gedurende een periode van een 1 jaar na beëindiging van de overeenkomst, ongeacht de reden van die beëindiging, personeel van opdrachtnemer dat aan hem is gedetacheerd c.q. door hem is ingeleend een arbeidsovereenkomst aan te bieden, dan wel op enige andere wijze om niet of om baat, direct of indirect werkzaam te doen zijn bij zijn onderneming of daaraan gelieerde bedrijven of daarin anderszins een belang te doen hebben, zulks op straffe van een door opdrachtgever aan opdrachtnemer te verbeuren direct opeisbare boete van€ 50.000,- per overtreding, vermeerderd met een boete van € 500,- (zegge: vijfhonderd euro) per dag of een gedeelte daarvan voor iedere dag dat de overtreding van het in dit lid bepaalde voortduurt, onverminderd het recht van opdrachtnemer daarnaast volledige vergoeding van de door haar geleden schade te verlangen.

d.d. 2015

Meer informatie


U kunt onze Algemene Voorwaarden hier downloaden. Heeft u vragen hieromtrent, neem dan gerust contact met ons op.


Voor vrijblijvend advies of vragen:038 452 99 91


info@qts.nlBereikbaar op werkdagen van 07:30 tot 16:30 uur. Quercus PS nieuwsbrief ontvangen?


Ontvang iedere maand interesse ontwikkelingen uit de markt via de Quercus PS. Meld u nu aan en krijg een overzicht van de trainingen en interessante artikelen van onze docenten in uw mailbox.

Quercus Technical Services
Baileystraat 3, 8013 RV Zwolle