Privacy Statement

Persoonsgegevens die Quercus verwerkt

Quercus is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Voor meer informatie, het proces starten om uw rechten uit te oefenen, melding maken van (mogelijk) lekken van persoonsgegevens kunt u gebruik maken van het e-mailadres info@qts.nl

Algemeen

Quercus verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Quercus verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, contracten met klanten en leveranciers, afspraken met de medewerkers en het (privacy)beleid binnen Quercus. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op uw NAW-gegevens of e-mailadres. Maar ook op persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door in correspondentie of telefonisch informatie met Quercus te delen; locatiegegevens, gegevens over uw activiteiten op onze website, uw surfgedrag, bankrekeningnummer etc.

Quercus houdt een register bij zodat de rechtmatigheid, transparantie, doelbinding en juistheid van verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens bewaakt kan worden en zodat we verantwoording af kunnen leggen.

Doeleinden

In het algemeen verwerkt Quercus uw persoonsgegevens voor de doelen als:

  • Het afhandelen van uw betaling.
  • Verzenden van onze nieuwsbrieven.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
  • Uw gedrag op onze websites te analyseren om daarmee de website te verbeteren.

Quercus verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor omzetbelastingaangifte.

Persoonsgegevens bewaren

Quercus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hebben de bewaartermijnen voor de verschillende categorieën van persoonsgegevens vastgelegd in onze verwerkingsregisters.

Delen van persoonsgegevens met derden

Quercus deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. In overige gevallen verstrekt Quercus uitsluitend uw persoonsgegevens aan andere partijen indien u hiervoor 

nadrukkelijk toestemming hebt gegeven. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Quercus blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Specifieke verwerkingen

Quercus slaat e-mailberichten altijd op. Iedere deelnemer aan dit type berichtenverkeer heeft het recht om opname te verbieden of de conversatie te verlaten.

Cookies of vergelijkbare technieken

Quercus gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Quercus gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Een uitleg kunt u vinden via: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ikermee.

Als u via een digitale dienst van Quercus terechtkomt op de website of applicatie van een derde partij zijn de voorwaarden en privacyregels van die organisatie van toepassing. Wij adviseren u in die gevallen de privacyverklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Quercus en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@qts.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een bewerkte kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en uw Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. U kunt ook bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van Quercus via e-mail, telefoon, post en/of SMS; een dergelijk verzoek kunt u sturen naar info@qts.nl.

Quercus wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Persoonsgegevens beveiligingen

Quercus neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Quercus als dat nodig is voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Quercus is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Quercus. Wij stellen het melden van mogelijke kwetsbaarheden op prijs. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kunt u daarnaast altijd contact met ons zoeken via info@qts.nl.

Wijziging van deze Privacyverklaring

Quercus behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring; de actuele versie is altijd via deze pagina beschikbaar. Wij raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat u altijd weet hoe Quercus persoonsgegevens verwerkt. 

Versie d.d. 24 mei 2018

Meer informatie


Wilt u meer informatie over onze privacyverklaring of uw gegevens inzien? Neem dan gerust contact met ons op. 


Bel voor vrijblijvend advies van onze trainingsadviseurs:038 452 99 91


info@qts.nlBereikbaar op werkdagen van 07:30 tot 16:30 uurQuercus PS nieuwsbrief ontvangen?


Ontvang iedere maand interessante ontwikkelingen uit de markt via de Quercus PS. Meld u nu aan en krijg een overzicht van de trainingen en interessante artikelen van onze docenten in uw mailbox.

Quercus Technical Services
Baileystraat 3, 8013 RV Zwolle